മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഹേഷ് പി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വള്ളൂർ ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് മഹേഷ് പി കെ
വിലാസം മനീഷ മന്ദിര്‍, വള്ളൂര്‍, ശങ്കരമംഗലം-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946747770
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍