കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആല്‍ബര്‍ട്ട് അമ്പലത്തിങ്കല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 73
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പച്ചാളം
മെമ്പറുടെ പേര് ആല്‍ബര്‍ട്ട് അമ്പലത്തിങ്കല്‍
വിലാസം അമ്പലത്തിങ്കല്‍ വീട്, എന്‍ കെ ശ്രീധരന്‍ റോഡ്, വടുതല-682023
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447810731
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്