കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പൂര്‍ണിമ നാരായണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 63
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗാന്ധി നഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പൂര്‍ണിമ നാരായണ്‍
വിലാസം രഞ്ജിനി, പൊഴോത് ലെയിന്‍ കെ കെ റോഡ്, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ 04842203130
മൊബൈല്‍ 9961216142
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ പി.എച്ച്.ഡി
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപനം