കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജോസഫ് പി ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 57
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടവന്ത്ര
മെമ്പറുടെ പേര് ജോസഫ് പി ജെ
വിലാസം പട്ടത്തില്‍ വീട്, കടവന്ത്ര, കടവന്ത്ര-682020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9249778700
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍