കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ആന്‍റണി പൈനുതറവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 56
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പനമ്പിള്ളി നഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആന്‍റണി പൈനുതറ
വിലാസം പൈനുതറ, കടവന്ത്ര, കടവന്ത്ര-682020
ഫോൺ 9447010075
മൊബൈല്‍ 8281335656
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി ടെക്
തൊഴില്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയര്‍