കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സാബു എ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂണിത്തുറ
മെമ്പറുടെ പേര് സാബു എ ബി
വിലാസം അയ്യങ്ങത്ത്, പൂണിത്തുറ, പൂണിത്തുറ-682038
ഫോൺ 04842369545
മൊബൈല്‍ 9447387181
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍