കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷാകൃത സുരേഷ്ബാബു



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐലന്റ് സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാകൃത സുരേഷ്ബാബു
വിലാസം നികര്‍ത്തില്‍ വീട്, വാത്തുരുത്തി, മത്സ്യപുരി-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995894462
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ ബി.എഡ്
തൊഴില്‍