കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രകാശന്‍ കെ ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുണ്ടംവേലി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രകാശന്‍ കെ ജെ
വിലാസം 22/181എ, കടവില്‍പറമ്പില്‍, , മുണ്ടംവേലി-682507
ഫോൺ 04842236788
മൊബൈല്‍ 9846181300
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ക്ലര്‍ക്ക്