കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രീതി കെ എച്ച്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തറേഭാഗം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രീതി കെ എച്ച്
വിലാസം കുട്ടത്തിപ്പറമ്പില്‍, തറേഭാഗം, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633776064
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍