കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സീനത്ത് റഷീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കല്‍വത്തി
മെമ്പറുടെ പേര് സീനത്ത് റഷീദ്
വിലാസം 2/946, സി.പി തോട്, ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചി-682001
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895908114
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തക