ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

സുഫൈജ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെങ്കള
മെമ്പറുടെ പേര് സുഫൈജ ടീച്ചര്‍
വിലാസം റാനിയ മഹല്‍, അണിഞ്ഞ റോഡ്, കോളിയടുക്കം, പെരുമ്പള-671317
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746460675, 9447317577
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്സ്.സി , ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക