ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അലി ഹര്‍ഷദ് വൊര്‍ക്കാടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വോര്‍ക്കാടി
മെമ്പറുടെ പേര് അലി ഹര്‍ഷദ് വൊര്‍ക്കാടി
വിലാസം ഹലസിന കട്ടെ, മഞ്ചേശ്വര്‍, വൊര്‍ക്കാടി-671323
ഫോൺ 04998- 203925
മൊബൈല്‍ 9447287098
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.യു.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്