മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

റിനു ജോണ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരുവള്ളിക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് റിനു ജോണ്
വിലാസം പള്ളിക്കിഴത്തേതില്, കരുവള്ളിക്കുന്ന്, മൂലങ്കാവ്-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947243586
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി