വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴക്കെടുതിയും മന്ത്രിയുടെ അടിയന്തിര സന്ദേശം