ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് - 3 സെപ്റ്റംബര്‍ 2018

Posted on Tuesday, September 4, 2018

പ്രളയാനന്തരം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് - 3 സെപ്റ്റംബര്‍ 2018

Flood sanitation status 03 Sept 2018