തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനു ലോക്കല്‍ റിസോഴ്സസ് ഗ്രൂപ്പ്‌ - ഉത്തരവ്

Posted on Tuesday, January 7, 2020

സ.ഉ(എം.എസ്) 9/2020/തസ്വഭവ Dated 06/01/2020

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനു ലോക്കല്‍ റിസോഴ്സസ് ഗ്രൂപ്പ്‌ രൂപീകരണ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ്.