തൃശൂര്‍ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഡി.പി.സി, യോഗം

Posted on Tuesday, August 6, 2019

തൃശൂര്‍ ജില്ലാ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം 07-08-2019 ബുധനഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2,00 മണിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

 

Content highlight