19.12.2022 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി -[CCA(7)_2022-23 ] - അജണ്ട