സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ ആധാര്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരുടെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ സേവനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ലൈഫ് മിഷന്‍ -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു വര്‍ഷത്തെ (2019-20) പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ 20% തുക ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മാണ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂണ്‍ 5-വൃക്ഷത്തൈ നടല്‍ കര്‍മ്മ പദ്ധതി –മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലെ IFS Code മാറ്റം അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
  • പ്രളയാനന്തരം- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണ പരിധിയിലുള്ള നദീതീരങ്ങളില്‍ വീണു കിടക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
  • ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - സർക്കുലർ - പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2019 - ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് മാലിന്യ മുക്ത പരിസരം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - സർക്കുലർ - പകർച്ചവ്യാധി പ്രധിരോധ യജ്ഞം 2019 - ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് മാലിന്യ മുക്ത പരിസരം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണം ,പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം എന്നിവക്കായി കൈക്കൊള്ളേണ്ട തുടര്‍ നടപടി സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍-നോണ്‍ പ്രയോറിറ്റി റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹത പുന:പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-താല്‍ക്കാലികമായി തടഞ്ഞു വച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍