സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • തസ്വഭവ-ചീഫ് എന്‍ജിനീയറുടെ കാര്യാലയം – സാങ്കേതിക വിഭാഗം -2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൈ മാറി കിട്ടിയ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ പൊതുവായ വികസന ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
  • തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിന്റെ ഓഫീസര്‍ ആയി വകുപ്പ് ചീഫ് എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് ചുമതല
  • തിരുവാണിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌- പച്ചക്കറികൃഷി –മണ്‍ചട്ടിക്കും സബ് സിഡി
  • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മലബാർ സിമന്റ്‌സിൽ നിന്ന് സിമൻറ് വാങ്ങുന്നതുസംബന്ധിച്ച്
  • പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്‍ഗ രേഖയില്‍ ഭിന്ന ശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള ഉപകരണം വാങ്ങി നല്‍കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍-സ്പഷ്ടീകരണം
  • ആരോഗ്യ ജാഗ്രത –പകര്‍ച്ച വ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018-മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം –മരണപ്പെട്ടവരെയും,പുനര്‍ വിവാഹം ചെയ്തവരെയും ഡാറ്റ ബേസില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • അനുമതി ഇല്ലാതെ വീട് നിര്‍മാണം ആരംഭിക്കുകയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ നിര്‍മാണം പുരോഗമിച്ചതുമായ വീടുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പു പദ്ധതി-13 ാം പദ്ധതി സമീപനം –നീര്‍ത്തട മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാനുകള്‍ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്