• ജനകീയാസൂത്രണം 2020-21-വിവിധ ശീർഷകങ്ങളിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അനുവദിച്ച ഒന്നാം ഗഡു ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ
  • ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതും പുനർ വിവാഹിതർ അല്ലാത്തതുമായ 50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ വിധവകൾക്കും വിധവാ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി ഹോം ഐസോലേഷനിൽ ഉള്ളവരുടെ വിവരശേഖരണം സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ
  • കോവിഡ് 19 പടർന്നു പിടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത -പ്രതിരോധ നടപടികൾ -പരിസര ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ
  • 12 ഇന പരിപാടി ഉൾപ്പെടുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 ലെ വാർഷിക പദ്ധതി - ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്
  • കോവിഡ്‌ 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ പാലിക്കേണ്ട മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍
  • തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരത്തിനുള്ള ചെക്ക്‌ ലിസ്റ്റ്
  • PHC,CHC താലൂക്ക് ആശുപത്രി അടക്കം മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കും/കൂട്ടിചേര്‍ക്കലുകള്‍ക്കും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍
  • പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടല്‍
  • E&IT Department – PGDeG Programme jointly conducted by IIITM-K and IMG – Approval of Selection Criteria for the academic year 2020-21 -Reg