സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • അയൽപക്ക സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 100 ദിന കർമ്മപരിപാടി-ഖരമാലിന്യസംസ്കരണം-പുരസ്കാരം സംബന്ധിച്ച്
  • Eviction of Encroachment of roads/ footpaths and Unauthorized constructions-instructions -reg
  • Registration of Pet Dogs-Compliance of Court Orders-instructions-reg
  • ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം -കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കർശനമായി പാലിച്ച് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും അനുബന്ധപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
  • തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ-അക്രെഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏജൻസികളെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയാക്കൽ-നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
  • ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം -കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കർശനമായി പാലിച്ച് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും അനുബന്ധപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
  • ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം-ഉദ്ഘാടനചടങ്ങിനായി ജനകീയാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവതരണം-കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൽ--മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്
  • ജനകീയാസൂത്രണം-രജത ജൂബിലി ആഘോഷം-ഉദ്ഘാടനം-ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • മരണപ്പെട്ടവരേയും അനർഹരായവരേയും പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ നിന്നും സമയബന്ധിതമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്