സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • കാലവർഷക്കെടുതികൾ നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സാങ്കേതിക വിഭാഗം സർക്കുലർ
  • 2018ലെ നെൽ വയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ (ഭേദഗതി) ആക്ടിന്റെ പ്രാബല്യ തിയതിക്ക് മുൻപ് പെർമിറ്റ് നൽകിയ നിർമ്മിതികളിൽ ഒക്കുപൻസി /കെട്ടിട നമ്പർ നൽകുന്നതിന് നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • കാലവര്‍ഷക്കെടുതിയില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തികളായ റോഡുകള്‍ ,കെട്ടിടങ്ങള്‍ മുതലായവക്കുണ്ടായ കേടുപാടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം –ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേന നിര്‍വഹിക്കപ്പെടുന്ന നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തികളുടെ മൂല്യ നിര്‍ണയം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങുകയും തിരികെ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതുമായ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ക്രമീകരണം
  • സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നു കൃഷി ആവശ്യത്തിനു വാങ്ങുന്ന രാസവളങ്ങള്‍ക്ക് സബ് സിഡി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് –നവകേരളം കര്‍മ പദ്ധതി –ആഗസ്റ്റ് 2,3 തിയതികളിലെ ദ്വിദിന ശില്പ ശാല –തല്‍സമയ സംപ്രേഷണവും ഫീഡ് ബാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും –സംബന്ധിച്ച്
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതും പുനര്‍വിവാഹം ചെയ്തവരെയും മരണ പ്പെട്ടവരെയും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
  • Ease of Doing Business - Amendment to Kerala Panchayat Building Rules,2011 and Kerala Municipality Building Rules ,1999-Clarification Issued- Reg