19.12.2022 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി -തീരുമാനങ്ങള്‍ -CCM(7)_2022-23