21.11.2022 ലെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി -[CCA(6)_2022-23 ] - അജണ്ട