കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ/ഒക്കുപ്പന്‍സി അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ - ഡിസംബര്‍ 2019

Posted on Tuesday, December 31, 2019

നഗരസഭകളില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ്‌/ഒക്കുപ്പന്‍സി അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ - ഡിസംബര്‍ 2019