കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ/ഒക്കുപ്പന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ വെബ്സൈറ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Posted on Thursday, December 12, 2019

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ലഭിക്കുന്ന കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ/ഒക്കുപ്പന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്.

സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2837/2019/തസ്വഭവ തിയ്യതി 12/12/2019