എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം - സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍, സര്‍ക്കുലറുകള്‍

 • G.O.(Rt) 503/2020/LSGD Dated 28/02/2020
  Payment of compensation to the victims of stray dog menace in the report No 22 to 26 of the Justice (Rtd) Siri Jagan Committee –Sanctioned –Orders Issued

 • G.O.(Rt) 3551/2017/LSGD Dated 03/11/2017
  Payment of Compensation to the victims of Stray Dog Menace -Judgement of Hon: Supreme Court dated 10.07.2017 in SLP 691/2009 -Complies with orders Issued 
 • G.O.(Rt) 1546/2017/LSGD Dated 11/05/2017
  Local Self Government Department - Payment of compensation to the victims of Stray Dog Menace - Judgement of the Hon'ble Supreme Court dated 03.03.2017 in SLP 691/2009 - complied with - Ordets issued.
 • സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1450/2017/തസ്വഭവ Dated 05/05/2017
  തെരുവ് നായ ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ABC പരിപാടിയുടെ നിര്‍വഹണത്തിനായി രൂപീകരിക്കുന്ന മൈക്രോ സംരംഭ യൂണിറ്റുകളെ അംഗീകൃത ഏജന്‍സിയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തി –ഉത്തരവ്
 • സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3383/2016/തസ്വഭവ Dated 13/12/2016
  തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിനു കുടുംബശ്രീ മാനേജ് മെന്റ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സേവന തുക നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ്
 • സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3247/2016/തസ്വഭവ Dated 30/11/2016
  തെരുവ് നായ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തിനു വേണ്ട മാനേജ് മെന്റ് യൂണിറ്റുകള്‍ ആയി കുടുംബശ്രീ പരിശീലനം ലഭിച്ച യൂണിറ്റുകളെ അംഗീകരിച്ചും പ്രതിഫലം പദ്ധതി തുകയില്‍ നിന്ന് തന്നെ നല്‍കുന്നതിനും അനുമതി
 • Circular 45151/RC3/LSGD_27.08.2016
  Stray dog Menace - Comprehensive action plan -Instruction issued.
 • GO(RT)_2941_28/09/2015
  Format of Agreement to be executed between the LSGIs and Dog Catchers.
 • GO(RT)_2840_17/09/2015
  Dog menace – Guidelines issued to the LSGIs.
 • സ.ഉ(എം.എസ്) 198/2015/തസ്വഭവ Dated 23/06/2015
  ആനിമല്‍ ബര്‍ത്ത് കണ്‍ട്രോള്‍ & ആന്റിറാബീസ് പദ്ധതി - 2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി സംബന്ധിച്ച്.
 • GO(RT)-2306/2014 Dt:02/09/2014
  തെരിവ് നായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം നടത്തി പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നല്‍കുന്ന പദ്ധതി - മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം.
 • സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 1995/2014/തസ്വഭവ Dated 31/07/2014
  ആനിമല്‍ ബര്‍ത്ത് കണ്‍ട്രോള്‍ & ആന്റിറാബീസ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം 
 • Circulars 71633/RC3/2013/LSGD Dated 04/12/2013
  Certification of GO(Rt)2466/2010/LSGD dated: 28/07/2010 – Prevention of cruelty towards stray dogs- reg.
 • സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2466/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ. Dated 28/07/2010
  തെരുവ്നായ നിയന്ത്രണം - തെരുവ്നായ്ക്കളെ പിടിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിഫലം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്.