തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 25 മാര്‍ച്ച്‌ 2018

Posted on Sunday, March 25, 2018

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

  • 73.28% വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ്
  • 4539.82 കോടി രൂപ ചെലവ്
  • 1.53 ലക്ഷം പദ്ധതികളില്‍ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തി

Plan progress of LSGIs as on 25 March 2018