വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

Posted on Wednesday, August 22, 2018

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തിയ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.

Content highlight