ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ കോ -ഓഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് -തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്