പി എം ജി എസ് വൈ-2 ല്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുതുതായി 66 റോഡുകള്‍

Posted on Friday, October 27, 2017

പി എം ജി എസ് വൈ-2 ല്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുതുതായി 66 റോഡുകള്‍ കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം അനുവദിച്ചു .263.365  കി മീ ദൈര്‍ഘ്യം വരുന്ന 196.85 കോടി രൂപയുടെ  റോഡുകള്‍ക്കാണ്  അനുമതി