നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റുകള്‍ മാസംതോറും വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍

Posted on Thursday, November 29, 2018

സര്‍ക്കുലര്‍ എസി2/177/2018/തസ്വഭവ Dated 28/11/2018

നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റുകള്‍ മാസംതോറും വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച  സര്‍ക്കുലര്‍