പദ്ധതി ഭേദഗതി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് അവസരം

Posted on Friday, October 25, 2019

24/10/2019 -ലെ കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം നിലനിന്നിരുന്ന പത്തനംതിട്ട,ആലപ്പുഴ,കോട്ടയം,എറണാകുളം, കാസറഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകള്‍ക്കും തിരുവന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനും, ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനും,മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും 25/10/2019 മുതല്‍ റിവിഷന്‍ എനേബിള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.മേല്‍പ്പറഞ്ഞ  ജില്ലകള്‍ക്ക്  25/10/2019 മുതല്‍ 15 ദിവസത്തേയ്ക്കും, തിരുവന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍, ഇടുക്കി ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്,മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നീ ലോക്ക‍ല്‍ബോഡികള്‍ക്ക് 10 ദിവസത്തേയ്ക്കുമായിരിക്കും ഭേദഗതി അവസരം ലഭ്യമാകുക.