പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് - പൊതു സര്‍വ്വീസ് രൂപീകരണം -പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗ രേഖ (കരട്)