ജനകീയാസൂത്രണം- 2019-20 - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്

Posted on Saturday, December 28, 2019

ജനകീയാസൂത്രണം- 2019-20 - വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് :

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതിയ്ക്ക്  30.12.2019 മുതല്‍ 15.01.2020 വരെ സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ സൌകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍15.01.2020 നകം ഡി പി സി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച് പ്രോജക്ടുകള്‍ ഡി പി സി യ്ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്