വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ : പ്രീ ഫാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

Posted on Wednesday, October 23, 2019

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ :  പ്രീ ഫാബ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത്  ആദ്യമായി  തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസ്  കെട്ടിടനിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 

image1

image2

image3