സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി ഹോം ഐസോലേഷനിൽ ഉള്ളവരുടെ വിവരശേഖരണം സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ - 27.03.2020 

Posted on Sunday, March 29, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്  പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്കായി ഹോം ഐസോലേഷനിൽ ഉള്ളവരുടെ വിവരശേഖരണം സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ 

സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ ഡി.സി. 1/71/2020/തസ്വഭവ തിയ്യതി 27 മാര്‍ച്ച്‌ 2020