തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2015 || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2010

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 157 174 331 13 69
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 950 1124 2074 142 565
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1464 1611 3075 80 487
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 191 222 413 6 46
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 7226 8710 15936 900 3546
1200 21865 9988 11841 21829 1141 4713