തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 6 7 1 0 0 0 14
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 60 57 8 4 1 2 132
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 60 3078 25 24 1 1 0 0 51
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 5 414 2 3 0 0 0 0 5
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 978 15962 406 362 37 29 6 6 846
1209 21865 499 453 47 34 7 8 1048