ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം 26.08.2018 ലെ മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ അവലോകന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം

Posted on Sunday, August 26, 2018

ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം - അടിയന്തിര സന്ദേശം  (26.08.2018 ലെ മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലെ  തീരുമാനം )

  1. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ  സൂക്ഷിക്കുന്നതിലേക്ക്  ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും  ഉചിതമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി 27.08.2018  തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്കുള്ളിൽ  സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണമെന്ന്  നിർദേശിക്കുന്നു 
  2. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ  സംസ്കരിക്കുന്നതിനു  ക്‌ളീൻ കേരള കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും  ആവശ്യമുള്ള  പക്ഷം  മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച്  സർക്കാരിനെ  അറിയിക്കണമെന്ന്  നിർദേശിക്കുന്നു