പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്നതിനു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍