കോവിഡ് -19 -2021 മെയ് 16 മുതൽ 2021 മെയ് 23 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ക് ഡൗൺ