സര്‍ക്കുലറുകള്‍

  • ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭവന നിര്‍മ്മാണം - തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം - ധനസഹായം -സംബന്ധിച്ച്
  • 14th Finance Commission Grant for Grama Panchayat-Utilisation of funds towards improvements in drainage system and water conservation measures-instructions
  • മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മുഖാന്തിരം ഇറിഗേഷന്‍ കനാലുകളിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്നത്-സ്പഷ്ടീകരണം
  • പ്രളയക്കെടുതി –അടിയന്തിര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് -നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന അധിക മാർഗ നിർദ്ദേശം
  • പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം-തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ -അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടേയും, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
  • തനതു ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില്‍ വാഹനം വാടകക്കെടുക്കുന്നതിന് നോണ്‍ റോഡ്‌ മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്യ ബോർഡുകൾ /ബാനറുകൾ /ഹോർഡിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു.ഹൈക്കോടതി 22750/18,25784/18,42574/2018എന്നീ റിട്ട് ഹർജികളിൽ 03.06.2019 ലും 17.07.2019 ലും പുറപ്പെടുവിച്ച പൊതു ഉത്തരവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അധിക മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
  • ലൈഫ് മിഷന്‍ -ഭവന നിര്‍മാണം –തറ വിസ്തീര്‍ണം –ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച്