മഴക്കാലക്കെടുതി -ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനായി തനതു ഫണ്ടില്‍ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനു അനുമതി