തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 29 നവംബര്‍ 2017

Posted on Wednesday, November 29, 2017

Highlights

  • 28.7% Plan fund utilisation in State
  • 1777.68 Crore amount expenditure

Plan expenditure by LB Type

Plan expenditure by Districts

Plan expenditure by Districts

Plan fund expenditure of Local Government Institutions as on 29 November 2017

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി