തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 17 ജനുവരി 2018

Posted on Wednesday, January 17, 2018

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

  • 37.05% പദ്ധതി ചെലവ് 
  • 43.18% പദ്ധതി ചെലവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍
  • 38.9% പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍

Plan expenditure 17 jan 2018

Plan expenditure 17 jan 2018

Plan expenditure 17 jan 2018

പദ്ധതി വിശകലനം

Plan fund expenditure of Local Government Institutions as on 17 January 2018

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി