തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 31 ജനുവരി 2018

Posted on Thursday, February 1, 2018

Plan progress 31 Jan 2018

Plan fund expenditure of Local Government Institutions as on 31 January 2018

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി