തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 12 മാര്‍ച്ച്‌ 2018

Posted on Monday, March 12, 2018

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

  • 59.73% വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ്
  • 3700.11 കോടി രൂപ ചെലവ്
  • 1.30 ലക്ഷം പദ്ധതികളില്‍ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തി

Plan Expenditure LSGDs