തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി 03 ഫെബ്രുവരി 2018

Posted on Saturday, February 3, 2018

Highlights

Plan progress LB Type 3 Feb 2018

Plan progress district wise

Plan expenditure

 

Plan fund expenditure of Local Government Institutions as on 03 February 2018

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പുരോഗതി