നഗരവാസികള്‍ക്കായി നഗര ഉപജീവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

Posted on Thursday, February 1, 2018

The bridge between Urban service providers and beneficiaries

 

കുടുംബശ്രീ വഴി കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ദേശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യത്തിന്‍റെ (എന്‍യുഎല്‍എം) ഭാഗമായി കോട്ടയം ജില്ലാ മിഷന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് നഗര ഉപജീവന കേന്ദ്രം (സിറ്റി ലൈവ്ലിഹുഡ് സെന്‍റര്‍). കോട്ടയം നഗരത്തില്‍ വ്യാപാരഭവന് സമീപം തടത്തില്‍പ്പറമ്പ് കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ജില്ലയിലെ ഈ ഉപജീവന കേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നഗരസഭയുമായുള്ള സംയോജനം വഴിയാണ് പദ്ധതി

ആശയത്തിലേക്കെത്തിയ വഴി

ദേശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യത്തിലെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് കോട്ടയം ജില്ലാ മിഷന് കീഴില്‍ സിറ്റി ലൈവ്ലി ഹുഡ് ആരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കോട്ടയത്ത് കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും ലൈവ്ലി ഹുഡ് സെന്‍റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നഗരവാസികളായ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ലഭ്യതയും അവയുടെ ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വഴി നഗരത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉപജീവന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥിരമായ പിന്തുണ നല്‍കുകയും അതുവഴി അവരെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് നഗര ഉപജീവന കേന്ദ്രങ്ങള്‍.