ഖര മാലിന്യ (ജൈവം) സംസ്കരണ മേഖലയില്‍ സേവനം നല്കുന്നതിലേക്ക് സേവന ദാതാക്കള്‍ക്ക്‌ അംഗീകാരം നല്‍കി ഉത്തരവ്

ഖര മാലിന്യ (ജൈവം) സംസ്കരണ മേഖലയില്‍ സേവനം നല്കുന്നതിലേക്ക് സേവന ദാതാക്കള്‍ക്ക്‌ അംഗീകാരം നല്‍കി ഉത്തരവ്