കേരളാ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് (പി.എം.യു) - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍